اگر زن با چادر و لباس آستین کوتاه نماز بخواند؛ یعنی لباس زیر چادر، پوشش کامل را ندارد، نمازش چه حکمی دارد؟
اگر زن با چادر و لباس آستین کوتاه نماز بخواند؛ یعنی لباس زیر چادر، پوشش کامل را ندارد، نمازش چه حکمی دارد؟ اگر نمازش باطل باشد، آیا حضور او در صف نماز جماعت، مانع اتصال و ارتباط سایر نمازگزاران با صف نماز جماعت می شود؟

باسمه تعالی

1. همین مقدار که با چادر تمام بدن را بپوشاند برای نماز کافی است؛ البته پوشاندن صورت و دست ها تا مچ و پاها تا مچ در نماز لازم نیست.

2. در فرضی که نماز یک نفر باطل باشد، فاصلۀ بین سایر مأمومین به اندازۀ آن یک نفر نمازگزار جماعت را مخدوش نمی کند.

کد سایت fa7211
طبقه بندی موضوعی لباس نمازگزار