زن فقیر سیده ای که شوهرش غیر سید بوده فوت کرده و اکنون زن سرپرست خانواده می باشد، آیا می تواند فطریۀ غیر سادات را برای خود و فرزندانش بگیرد؟
آیا مرد فقیر غیر سیدی که همسرش سیده است، آیا می تواند از غیر سید فطریه بگیرد؟ زن فقیر سیده ای که شوهرش غیر سید بوده فوت کرده و اکنون زن سرپرست خانواده می باشد، آیا می تواند فطریۀ غیر سادات را برای خود و فرزندانش بگیرد؟

باسمه تعالی

ملاک استحقاق برای دریافت فطریه، سید بودن یا نبودن خود فرد دریافت کننده است نه شوهر یا خانواده اش. پس این زن فقیر سیده فقط می تواند از سادات فطریه بگیرد.

کد سایت fa7221
طبقه بندی موضوعی زکات فطره