آیا تقلید از مجتهد شامل مسائل حکومتی و سیاسی نیز می شود یا منحصر به مسائل فقهی است؟
آیا تقلید از مجتهد شامل مسائل حکومتی و سیاسی نیز می شود یا منحصر به مسائل فقهی است؟

باسمه تعالی

1. تقلید مربوط به مسائل فقهی است؛ البته گاهی یک مسأله سیاسی یا حکومتی از جهت فقهی مطرح شود که در این فرض تقلید لازم است.

2. در مسائل اجتماعی و حکومتی همۀ مکلفان حتی آن ها که در غیر این مسائل از مجتهد دیگری تقلید می کنند، باید از مجتهد حاکم تقلید کنند. همچنین در مسائل اجتماعی و حکومتی باید فتاوای مجتهد حاکم ملاک صدور احکام قضایی و وضع قوانین و مقررات قرار گیرد.

کد سایت fa7223