فطریۀ کسی که آخرین روز ماه مبارک رمضان سرکار باشد و افطار و شام در محل کار باشد و ساعت کاری تا فردای آن روز که عید است طول بکشد، با صاحب کار است؟
فطریۀ کسی که آخرین روز ماه مبارک رمضان سرکار باشد و افطار و شام در محل کار باشد و ساعت کاری تا فردای آن روز که عید است طول بکشد، با صاحب کار است؟

باسمه تعالی

فطریه در این مورد بر عهدۀ خود فرد است.

کد سایت fa7240
طبقه بندی موضوعی زکات فطره