فقیر شرعی چه کسی است؟
فقیر شرعی چه کسی است؟

باسمه تعالی

کسی که مخارج مورد نیاز یک سال خود و افراد تحت تکلفش را در حد معیشت متوسط جامعه* ندارد و توان تأمین آن را نیز ندارد، شرعاً فقیر است و اگر به اندازۀ معیشت متوسط یا بیشتر دارد یا توان تأمین آن را دارد، شرعاً فقیر نیست.

 

* مقصود منطقه ای است که فرد در آن زندگی می کند و نه لزوماً یک کشور یا یک شهر.

کد سایت fa7243