آیا امکان دارد پول زکات فطریه را در غیر تغذیه، نظیر تهیۀ جهبزیه مصرف کرد؟
آیا امکان دارد پول زکات فطریه را در غیر تغذیه، نظیر تهیۀ جهبزیه مصرف کرد؟

باسمه تعالی

محل مصرف فطریه، همان محل مصرف زکات واجب است که اعطای به فقیر یکی از مصادیق مصرف زکات است. کسی که توان تهیۀ جهیزیه را ندارد، در حقیقت فقیر شرعی است. بنابراین پرداخت فطریه به  او جایز است.

کد سایت fa7245
طبقه بندی موضوعی مصرف زکات|زکات فطره