بعضی می گویند برنج های هندی یک نوع الیاف است که به شکل برنج درآورده اند. حال اگر این نوع ازبرنج را برای کفاره یا فطریه بدهیم، کفایت می کند؟
بعضی می گویند برنج های هندی یک نوع الیاف است که به شکل برنج درآورده اند. حال اگر این نوع ازبرنج را برای کفاره یا فطریه بدهیم، کفایت می کند؟

باسمه تعالی

محاسبۀ کفاره و فطریه از برنج هندی کفایت می کند.

کد سایت fa7248
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|کفاره