نشستن درباغ مردم در روز طبیعت شرعاً چگونه است؟ اصلاً به چه باغی می توان وارد شد؟
نشستن درباغ مردم در روز طبیعت شرعاً چگونه است؟ اصلاً به چه باغی می توان وارد شد؟

باسمه تعالی

به طور کلی تصرف در مال دیگر جایز نیست؛ مگر اینکه رضایت مالکش شرعاً احراز شده باشد؛ مثلاً خودش از قراینی اطمینان پیدا کند یا یک فرد مورد اعتماد از رضایت مالک خبر دهد. بنابراین در فرض سؤال در صورتی که شرعاً رضایت مالک احراز شود، می توان در آن باغ وارد شد و نشست. در غیر این صورت تصرف در آن باغ جایز نیست؛ چه در روز طبیعت و چه غیر این روز.

کد سایت fa7252
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس