آیا پرداخت فطریه برای ساخت، تعمیر یا هزینه های جاری مسجد جایز است؟
آیا پرداخت فطریه برای ساخت، تعمیر یا هزینه های جاری مسجد جایز است؟

باسمه تعالی

مصارف زکات فطر همان مصارف زکات واجب است که یکی از آن موارد، فی سبیل الله است؛ یعنی زکات را در راه خدا و اموری که خیر دنیا و آخرت مسلمین در آن است، صرف کنند؛ البته بهتر است فطریه را به فقیر بدهند. بنابراین صرف فطریه برای ساخت، تعمیر و هزینه های جاری مسجد که از مصادیق فی سبیل الله شمرده می شود، جایز است.

کد سایت fa7253
طبقه بندی موضوعی مصرف زکات|زکات فطره