فرمودید کاشت ناخن و مژه به منظور زیبایی، غرض عقلائی مشروع است و برای وضو و غسل مشکلی ندارد. منظور از زیبایی به عنوان یک غرض عقلائی مشروع چیست؟
آیت الله هادوی گفته اند کاشت ناخن و مژه به منظور زیبایی، جزو غرض عقلائی مشروع است و برای وضو و غسل مشکلی ندارد. آیا منظور ایشان زیبایی مختص برای همسر است؛ یعنی زن برای اینکه به چشم شوهرش زیبا بیاید این کار را بکند، اشکال ندارد؟ یا نه اگر حتی یک دختر مجرد این کار را بکند برای اینکه خودش پیش خودش احساس زیبایی داشته باشد، اشکال ندارد؟ آیا کاشت ناخن با لاک یا طرح باشد، در حکم فرقی می کند؟

باسمه تعالی

1. پرواضح است که زیبایی یک غرض عقلائی است و وقتی این غرض مشروع خواهد بود که مصادیق مشروعی داشته باشد. از نظر فقهی زیبایی در مقابل شوهر حلال است، بلکه استحباب دارد و نیز زیبایی دختر در پیش خودش به طوری که از دید نامحرم مصون باشد و در مقابل محارم موجب تحریک شهوت یا مفسدۀ دیگری نباشد، اشکال ندارد.

2. نوع و طرح کاشت ناخن و اینکه با لاک باشد یا بدون لاک، تأثیری در حکم غسل و وضو ندارد اما اگر از طرح هایی استفاده شود که با ارزش های اسلامی ناسازگار است مثلاً نمادهای شیطان پرستی بکار رفته باشد، کار حرامی مرتکب شده است.

کد سایت fa7260