آیا پرداخت زکات اموال یا فطریه به فقرا نیاز به اذن مرجع تقلید دارد؟
آیا پرداخت زکات اموال یا فطریه به فقرا نیاز به اذن مرجع تقلید دارد؟

باسمه تعالی

صرف زکات اموال و زکات ابدان (فطریه) در محل مصرفش که از جمله آن برای فقیر شرعی است، باید با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد. معظم له در این خصوص به صورت عام اجازه فرموده اند.

کد سایت fa7261
طبقه بندی موضوعی مصرف زکات