اگر کسی فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، تکلیف چیست؟
اگر کسی فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

اگر کسی فطریه را در زمان مشخص شرعی اش ادا نکند و کنار هم نگذارد. همچنان فطریه بر ذمه اش باقی است و بنا بر احتیاط واجب هنگام پرداخت آن نیت ما فی الذمه کند؛ یعنی نیت ادا یا قضا نکند، بلکه قصد کند آنچه را در واقع در نزد خدا وظیفۀ او است، انجام می دهد.

کد سایت fa7262
طبقه بندی موضوعی زکات فطره