آیا در پرداخت فطریه قصد قربت لازم است؟
آیا در پرداخت فطریه قصد قربت لازم است؟

باسمه تعالی

در پرداخت زکات فطره قصد قربت لازم است؛ یعنی در هنگام پرداخت آن نیتش این باشد که این مال را به عنوان فطریه و به قصد انجام فرمان خدای متعال می پردازد. بنابراین اگر کسی موقعی که فطریه دادن واجب است، مالی را به همان میزان فطریه مثلاً به نیت احسان به فقیر بدهد، بعد از آن نمی تواند آن را به عنوان فطریه محاسبه کند.

کد سایت fa7263
طبقه بندی موضوعی زکات فطره