در استحاضۀ قلیله یا متوسطه برای یک نافلۀ 8 رکعتی باید 4 تا وضو بگیریم؟ یا یک وضو کفایت می کند؟
در استحاضۀ قلیله یا متوسطه باید برای هر نماز یک وضو گرفت. حالا برای یک نافلۀ 8 رکعتی باید چگونه عمل کرد؟ یعنی 4 تا وضو بگیریم؟ چون دو رکعت دو رکعت و پشت سر هم هم خونده می شود یا یک وضو کفایت می کند؟

باسمه تعالی

مستحاضۀ قلیله یا متوسط برای هر نماز باید یک وضو بگیرد و در این حکم فرقی بین نماز واجب یا مستحب نیست؛ البته در استحاضۀ متوسطه یک غسل قبل از نماز صبح نیز باید انجام دهد.

کد سایت fa7266
طبقه بندی موضوعی اغسال