اگر آب چشم به هنگام وضو با آب وضو مخلوط شود، باعث باطل شدن وضو نمی شود؟
اگر آب چشم به هنگام وضو با آب وضو مخلوط شود، باعث باطل شدن وضو نمی شود؟

باسمه تعالی

خیر باطل نمی شود.

کد سایت fa7275
طبقه بندی موضوعی وضو