اگر مو و ناخن زن به بدن مرد نامحرم بخورد،آیا برای آن مرد گناهی دارد؟
اگر مو و ناخن زن به بدن مرد نامحرم بخورد،آیا برای آن مرد گناهی دارد؟ فرض کنیم من فروشنده هستم، زن ناخن هایش آن قدر دراز است که حتی وقتی با احتیاط چیزی به دستش می دهم، ناخنش به دست من می خورد یا هنگام سوار شدن در اتوبوس موی زن بی حجاب به دستان من میخورد. آیا این حرام است؟

باسمه تعالی

تماس بدن زن با بدن نامحرم اگر به صورت عمدی باشد، حرام است ولی اگر عمدی در کار نباشد، حرامی انجام نشده و گناهی رخ نداده است. در این حکم فرقی بین اجزای بدن نیست و مو، ناخن و سایر قسمت های در این حکم مشترک اند. بنابراین آنچه در سؤال به عنوان مثال آمده است، چون بدون اختیار و ارادۀ مرد رخ داده، از موارد حرام نیست و گناهی انجام نشده است.

کد سایت fa7277