آیا انداختن زنجیر غیر طلا در گردن برای مرد اشکال شرعی دارد؟
آیا انداختن زنجیر غیر طلا در گردن برای مرد اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالی

انداختن زنجیر غیر طلا در گردن برای مرد اشکال ندارد؛ البته اگر مفسده ای مانند تبلیغ و ترویج کفر یا عقاید باطل و خرافی به همراه داشته باشد، جایز نیست؛ مثل زنجیرهایی که به همراه صلیب برگردن آویخته می شود و تبلیغ مسیحیت محسوب می گردد.

کد سایت fa7280
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب