آیا فرد غیر سید می تواند کفاره و فطره اش را به خانم سیدۀ بی شوهری بدهد که خرج فرزندان غیر سیدش کند؟
آیا فرد غیر سید می تواند کفاره و فطره اش را به خانم سیدۀ بی شوهری بدهد که خرج فرزندان غیر سیدش کند؟

باسمه تعالی

زن سیده و مرد سید فقط از سادات می توانند فطریه بگیرند. ملاک استحقاق برای دریافت فطریه، سید بودن یا نبودن خود دریافت کننده است نه شوهر یا فرزندانش. بنابراین این زن که خودش سیده است نمی تواند از غیر سید فطریه بگیرد.

کد سایت fa7285
طبقه بندی موضوعی زکات فطره