برعهدۀ فردی کفاره، فدیه، فطریه و نذر واجب شده است ولی موقع ادا فقیربوده است. آیا تکلیف از چنین فردی ساقط می شود؛ هرچند بعد از آن غنی شود؟
برعهدۀ فردی کفاره، فدیه، فطریه و نذر واجب شده است ولی موقع ادا فقیر بوده است. آیا تکلیف از چنین فردی ساقط می شود؛ هرچند بعد از آن غنی شود؟ یا اینکه هر زمان توانمند شد باید بپردازد؟

باسمه تعالی

1. اگر فردی در هنگامی که فطریه واجب می شود، فقیر بوده، اصلاً فطریه بر او واجب نشده است و چیزی بر عهده اش نیست.

2. اگر کسی کاری کند که موجب کفاره و فدیه است، این ها بر او واجب می شوند؛ هرچند که در آن زمان فقیر باشد و هرگاه در آینده توان پرداخت پیدا کند، باید بپردازد.

3. اگر با رعایت شرایط شرعی نذر کند، وفای به آن نذر واجب است؛ هرچند نذر کننده هنگام نذر فقیر بوده باشد و باید هرگاه توان پرداخت پیدا کرد، نذرش را ادا کند؛ البته اگر نذر معین باشد؛ مثلاً زمان یا شرایط خاصی برای ادای آن تعیین شده باشد و در آن زمان و شرایط، فرد توان ادای نذر را نداشته باشد، وفای به نذر ساقط می شود.

کد سایت fa7286