اگر هنگام نماز بین رکعت های 1 و 2 ویا 3 و 4 شک کنیم، حکم چیست؟
اگر هنگام نماز بین رکعت های 1 و 2 ویا 3 و 4 شک کنیم، حکم چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی در نمازهای چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، نمازش باطل می شود.

2. اگر  کسی در نمازهای چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تا پایان ادامه دهد و بلافاصله بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند.

کد سایت fa7287
طبقه بندی موضوعی شکیات|نماز احتیاط