دختری باکره با سن بالای 25 سال و چند زندگی مستقل و خانه و ماشین و در آمد نسبتاً بالا بخواهد ازدواج کند، آیا اذن پدر شرط است؟
دختری باکره که سن وی بالای 25 سال است و چند سالی است که مستقلاً زندگی می کند و خانه و ماشین دارد و در آمد نسبتاً بالایی، بدون اذن پدر به عقد موقت مردی در آمده و با وجود نزدیکی، بکارت او زائل نشده است. (پردۀ بکارتش از نوعی است که هیچ گاه زائل نمی شود) پس از سپری شدن عده، اگر شخص دیگری بخواهد همان دختر را به عقد موقت خود درآورد، آیا اذن پدر شرط است؟ آیا عقد اول و دوم صحیح است؟

باسمه تعالی

با توضیحاتی که در سؤال آمده است، به نظر می رسد این دختر رشیده است و اذن پدر در صحت ازدواج دختر باکره رشیده شرط نیست و همۀ عقدها از این جهت اشکال ندارد.

کد سایت fa7301
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه