اگر در ازدواج موقت مرجع خانم یک حیض را برای اتمام عده کافی بداند و مرجع بنده دو حیض را کافی بداند، تکلیف چیست؟
اگر در ازدواج موقت مرجع خانم یک حیض را برای اتمام عده کافی بداند و مرجع بنده دو حیض را کافی بداند، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

به طور کلی در یک مسأله هر کسی باید به وظیفۀ خودش عمل کند. بنابراین اگر مقصود این است که این دو نفر ازدواج کرده اند و اکنون زن قصد ازدواج موقت با فرد دیگری را دارد، این کار پس از پایان یک حیض جایز است و اگر مقصود آن است که این دو نفر قصد ازدواج بایگدیگر را دارند در حالی که این خانم در عدۀ ازدواج موقت با شوهر قبلی است، این کار صرفاً پس پایان از دو حیض ممکن است؛ زیرا ازدواج یک مسأله دو طرفه است و هنگامی صحیح واقع می شود که هر دو به وظیفه خود عمل کرده باشند و وظیفه مرد در اینجا صبر کردن تا اتمام دو حیض زن است.

کد سایت fa7308
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده