اگر به فتوای فالاعلم دسترسی داشتم و به فتوای شما و مساوی شما دسترسی نداشتم، آیا عملم صحیح است؟
اگر به فتوای فالاعلم دسترسی داشتم و به فتوای شما و مساوی شما دسترسی نداشتم، در فرض وجود فرصت تحقیق و عدم وجود آن مثل سفر اربعین که پیش می آید و اکثر به دلیل شلوغی امکان ارتباط نیست، به آن عمل کردم و با فتوای شما و مراجع مساوی مغایرت داشت، آیا عملم صحیح است؟

باسمه تعالی

1. در فرضی که فتوای فرد اعلم یا مساوی، در دسترس نباشد، باید احتیاط کند و نمی تواند به فالاعلم رجوع کند؛ مگر در مواردی که عمل به احتیاط در آن مسأله را بلد نباشد و امکان یادگیری آن هم وجود نداشته باشد یا عمل به احتیاط، عسر و حرج داشته باشد که در این صورت می تواند به اندازۀ رفع عسر و حرج به فتوای فالاعلم عمل کند.

2. اگر به هر دلیل به فتوای فالاعلم عمل کرد و سپس متوجه شد که عمل مزبور بر اساس فتوای اعلم یا مساوی صحیح نبوده است، در صورتی که امکان تکرار یا قضا باشد، باید دوباره آن عمل را طبق فتوای أعلم یا مساوی تکرار یا قضا کند.

کد سایت fa7313
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید