آیا واسطه باید عین پول نقدی که به عنوان وجوهات شرعی می گیرد، به مرجع تقلید بدهد یا می تواند آن پول دیگر را نقدی یا از حسابش بدهد؟
در مواردی پیش می آید که اشخاص وجوهات نقدی (پول) به عنوان سهمین مبارکین یا رد مظالم یا صدقه یا فطریه و دیگر وجوهات شرعیه به واسطه ای می دهند تا به صاحبانش برساند. لذا شخص واسطه بایستی برود بانک تا همان پول نقد را به حساب شخص مورد نظر و یا واسطه بعدی برساند که او به مرجع تقلید یا مصارف شرعیه برساند. آیا واسطه می تواند پولی را که در حساب خودش یا دیگری هست، جایگزین پول نقد کند و آن پول در حساب را به واسطۀ بعد منتقل کند یا اینکه لزوماً باید خود همان پول بدهد؟ اگر باید خود پول را بدهد تکلیف وجوهات قبلی که ندانسته این کار را می کردیم چیست؟

باسمه تعالی

لازم نیست عین پولی را که به عنوان وجوهات، نقداً می گیرد یا به حسابش می ریزند، به واسطۀ بعدی یا به دفتر مرجع یا مصارف شرعی برساند، بلکه می تواند معادل آن پول، از پول نقد یا حساب دیگر بپردازد.

کد سایت fa7316