همسایۀ ما به بیرون خانه خود چند تا آهن پاره گذاشته بود. بدون اطلاع وی خودم آن ها را برداشتم و فروختم. الآن چیزی بر عهدۀ من است یا خیر؟
همسایۀ ما به بیرون خانه خود چند تا آهن پاره گذاشته بود که نمی دانستم قصدش فروش آن ها بود یا چیزی دیگری؛ چون می توانست به فروش هم برسد. بالاخره یک روز خودم آن ها را برداشتم و فروختم. یک روز داشتیم با هم صحبت می کردیم، به او گفتم که آن آهن ها برداشتم و فروختم. او هم داشت گوش می کرد و در این لحظه چهره اش تبسم داشت. بنابراین من هم دیگر حلالیت نخواستم و او هم چیزی نگفت؛ یعنی نه گفت که حلالت باشد و نه گفت که اشتباه کردی! بنابراین، الآن چیزی بر عهدۀ من است یا خیر؟

باسمه تعالی

این مقدار که در سؤال آمده است، بر رضایت مالک نسبت به تصرف شما در مالش و نیز بر رضایت وی نسبت به معاملۀ انجام شده، دلالت دارد، بلکه بر اعراض وی نسبت به مال مزبور دلالت دارد اما چون شما از این اعراض خبر نداشتید، این تصرف در آن زمان برای شما حرام و معصیت بوده است ولی معاملۀ آن مال از همان ابتدا صحیح و نافذ بوده است.

کد سایت fa7317
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|حق الناس