آیا در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسائل مربوط به امور مهم مسلمانان و شیعیان، تنها باید از فقیه حاکم تقلید کرد؟
آیا اینکه گفته می شود «در مسائل سیاسی و اجتماعی و آنچه مربوط به مسائل مهم مسلمانان و شیعیان است، تنها باید از فقیه حاکم تقلید کرد و تقلید از مرجع تقلید تنها در مسائل شخصی و فردی جایز است.» صحیح است؟

باسمه تعالی

در مسائل اجتماعی و حکومتی همۀ مکلفان حتی آن ها که در غیر این مسائل از مجتهد دیگری تقلید می کنند، باید از مجتهد حاکم تقلید کنند.

کد سایت fa7325
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید|ولایت فقیه