من هنوز به سن تکلیف نرسیدم. آیا نماز هایی که الآن می خوانم می توانند غذای نماز های ترک شدۀ بعد از سن تکلیف من باشد؟
من هنوز به سن تکلیف نرسیدم. آیا نماز هایی که الآن می خوانم می توانند غذای نماز های ترک شدۀ بعد از سن تکلیف من باشد؟

باسمه تعالی

نمازهایی که فرد قبل از بلوغ می خواند، تکلیف وی نسبت به نمازهای ادا و قضای بعد از بلوغ را ساقط نمی کند. بنابراین بعد از سن بلوغ باید نمازهایش را در وقتش به جا آورد و اگر در وقتش ادا نشود، قضای آن ها را انجام دهد.

کد سایت fa7328
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|وقت نماز