دانشجویان در دورۀ مقدماتی (حتی دانشجویان غیر رشته زنان و زایمان)، الزاماً باید هنگام زایمان یک زن حضور داشته باشند. حکم دیدن و لمس عورتین چیست؟
دانشجویان در دورۀ مقدماتی (حتی دانشجویان غیر رشته زنان و زایمان)، الزاماً باید هنگام زایمان یک زن حضور داشته باشند. حکم دیدن و لمس عورتین چیست؟ بنده می دانم که محال است در طول زندگی با پدیدۀ زایمان روبرو شوم ولی با توجه به قانون دانشگاه باید حضور داشته و عمل زایمان را صرفاً جهت آموزش انجام دهم. ضمناً گاهی دیده شده که رؤیت و لمس عورتین غریزۀ شهوت را در دانشجویان پزشکی به وجود می‌آورد، وطیفۀ بنده چیست؟

باسمه تعالی

نگاه و لمس مزبور در حدی که برای آموزش لازم است، حرام نیست؛ هرچند بهتر است تا جایی که ممکن است از این کار پرهیز شود.

کد سایت fa7336