اگر کسی مطمئن شود که وقت نماز شده و به نماز بایستد و وسط نماز بفهمد تازه وارد وقت نماز شده، نمازش باطل است؟
اگر کسی مطمئن شود که وقت نماز شده و به نماز بایستد و وسط نماز بفهمد تازه وارد وقت نماز شده، نمازش باطل است؟

باسمه تعالی

اگر هنگامی که فهمید، وقت نماز داخل شده باشد، نماز وی صحیح است.

 

کد سایت fa734
طبقه بندی موضوعی وقت نماز