آیا رهبری فقط باید در حیطۀ قانون اساسی فعالیت کند یا فراتر از آن است؟ آیا ولی فقیه می تواند بر حسب نیاز تغییری در آن ایجاد کند؟
آیا رهبری فقط باید در حیطۀ قانون اساسی فعالیت کند یا فراتر از آن است؟ آیا ولی فقیه می تواند بر حسب نیاز تغییری در آن ایجاد کند؟

باسمه تعالی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع مجموعه از تشریعات الاهی و ولایی است که بر اساس مصالح اسلام و کشور از سوی ولی فقیه صادره شده است و قرار است اجرای آن ها، نظام های اسلامی را در حوزۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... متناسب با موقعیت ایران معاصر تحقق ببخشد و آنچه در این قانون به عنوان ساختار سیاسی حکومت آمده و نیز آنچه در اصل 110 این قانون به عنوان وظایف و اختیارات ولی فقیه بیان شده است، تطبیقی از نظام سیاسی اسلام و یکی از نهاد این نظام (ولایت فقیه) در موقعیت ایران معاصر است. آحاد جامعه با شرکت در همۀ پرسی و پذیرفتن نتایج برآمده از آن، اجرای این قانون با تمام جزئیاتش را پذیرفته اند و در حقیقت زمینۀ اعمال ولایت برای ولی فقیه را در تمام امور اجتماعی و حکومتی در محدودۀ قانون اساسی فراهم کرده اند.

بنابراین ولی فقیه نیز مانند سایر آحاد جامعه باید قانون و تشریع صادره شده از سوی خود را رعایت کند؛ هرچند دایرۀ ولایت فقیه شرعاً گسترده تر از موارد ذکر شده در این قانون است. اگر ولی فقیه حسب مصالح اسلام و کشور، بازنگری در قانون اساسی را ضروری ببیند، اولاً از راه هایی که خود این قانون معین کرده است، پیگیری می کند و اگر این کار میسور نیست، به شیوه ایی دیگر عمل خواهد کرد یا اگر اجرای بخشی از قانون فعلی را با مصالح عمومی و احکام اسلام ناسازگار ببیند، می تواند اجرای آن را متوقف کند.*

 

* برای توضیح بیشتر این بحث به کتاب ولایت و دیانت ص 127 ـ 129 تألیف معظم له مراجعه فرمایید.

کد سایت fa7346
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه