استفاده از مدرک جعلی بسیج و استفاده از تسهیلات وامش حرام است؟
استفاده از مدرک جعلی بسیج و استفاده از تسهیلات وامش حرام است؟

باسمه تعالی

تبعیت از مقررات و قوانین لازم است و دریافت تسهیلات برخلاف آن ها و با توسل به جعل و دروغ جایز نیست.

کد سایت fa7350