چنانچه با فردی عقد موقت کرده باشیم و مدت تمام شده باشد و مایل به تمدید هستیم و وقفه ای حاصل شده باشد، جهت تمدید، نیاز به گذراندن عده است؟
چنانچه با فردی عقد موقت کرده باشیم و مدت تمام شده باشد و مایل به تمدید هستیم و وقفه ای حاصل شده باشد، جهت تمدید، نیاز به گذراندن عده است؟

باسمه تعالی

اگر بعد از ازدواج با فردی، چه دخول انجام شده باشد و چه نشده باشد، بخواهید با همان فرد ازدواج موقت کنید، عده ندارد. بنابراین در فرض سؤال عده لازم نیست.

 

کد سایت fa736
طبقه بندی موضوعی احکام عده