‎یک دختر خانم 7 یا 8 خواستگار را به خاطر اینکه به گفته خودش نتوانستند معیارهای دین داری را تأمین کنند، رد کرده است. آیا از لحاظ شرعی مرتکب گناه می شود؟‎
‎یک دختر خانم در مورد ازدواج خیلی حساس است. سنش بالاتر از چهل است و 7 یا 8 خواستگار را به خاطر اینکه به گفته خودش نتوانستند معیارهای دین داری را تأمین کنند، رد کرده است. می گوید اگر نتوانم شخص مورد نظرم را از لحاظ پابندی به دین پیدا کنم، ترجیح می دهم همۀ عمر مجرد زندگی کنم. آیا از لحاظ شرعی ایشان مجاز به این کار است یا مرتکب گناه می شود؟‎

باسمه تعالی

ازدواج مستحب مؤکد است؛ یعنی مستحبی است که انجام آن بسیار سفارش شده است لکن ترک آن به ویژه به دلایل دینی حرام نیست.

کد سایت fa7360