کسی که نماز مفرب و عشا را سهواً یا عمداً بعد از نیمه شب شرعی بخواند، گناه کرده است؟
کسی که نماز مفرب و عشا را سهواً یا عمداً بعد از نیمه شب شرعی بخواند، آیا مثل کسی که سایر نمازهایش را عمداً نخوانده تا قضا شود و گناه کرده است یا چون بعد از نیمه شب هم به نیت ما فی الذمه است، گناه نکرده است؟

باسمه تعالی

اگر از روی فراموشی یا سهواً یا عذر موجه شرعی، نماز مغرب و عشا را بعد از نیمه شب بخواند، گناهی مرتکب نشده است اما اگر از روی عمد و بدون عذر شرعی خواندن این دو نماز را از نیمه شب به تأخیر بیاندازد، معصیت کرده است و ادا بودن یا ما فی الذمه بودن، تأثیر در حرام بودن این تأخیر ندارد.

کد سایت fa7374
طبقه بندی موضوعی وقت نماز