اگر کسی در حالت جنابت باشه و وقت تا نیمه شب شرعی تنگ باشد، باید تیمم کنه یا برود غسل کند و بعد از نیمه شرعی بخواند؟
اگر کسی در حالت جنابت باشد و وقت تا نیمه شب شرعی تنگ باشد، باید تیمم کند و نمازش را قبل از نیمه شب بخواند یا برود غسل کند و بعد از نیمه شب بخواند؟

باسمه تعالی

باید تیمم کند و نماز مغرب و عشا را قبل از نیمه شب بخواند و اگر به هر دلیل تا نیمه شب نخواند، باید غسل کند و تا طلوع فجر نماز مغرب را بخواند و بنا برا احتیاط واجب نیت ما فی الذمه کند و نماز عشا را نیز بعد از مغرب به نیت ادا بخواند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که نماز عشا را هم به نیت ما فی الذمه انجام دهد.

کد سایت fa7378
طبقه بندی موضوعی وقت نماز