آیا چیزی که بر اثر ملاقات با نجس متنجس شده، مثل عین نجاست است؟ آیا این مسأله میان فقها مورد اتفاق است؟
آیا چیزی که بر اثر ملاقات با نجس متنجس شده، مثل عین نجاست است؟ آیا این مسأله میان فقها مورد اتفاق است؟

باسمه تعالی

متنجّس در تمام احکام مانند عین نجس نیست و در این زمینه بین فقها اختلاف وجود دارد. برای توضیحات بیشتر به رساله های عملیه یا سایر استفتائات مراجعه شود.

کد سایت fa738
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات