آیا می توان در خانۀ میت که بچۀ صغیر دارد، بدون مشخص شدن قیم آن ها، نماز خواند و یا چیزی خورد؟
پدری فوت کرده که سه بچه دارد در سنین 7 و 12 و 18 سال. در همان روز اول بعد از فوت برخی از راه دور آمده بودند که مجبور شدند آنجا بمانند. آیا نمازهای آن ها در آن خانۀ میت که بچۀ صغیر دارد، صحیح است و آیا می توان بدون مشخص شدن قیم در آنجا نماز خواند و یا چیزی خورد؟

باسمه تعالی

تصرفات محدود و متعارفی که در ایام فوت یک فرد در خانۀ او می شود مثل همین مواردی که در سؤال آمده است عرفاً مورد رضایت وراث و ولی شرعی فرزندان صغیر است و خلاف مصلحت طفل صغیر و اموال وی نیز تلقی نمی شود؛ البته اگر در موردی ورثه یا ولی شرعی حسب مصلحت طفل نارضایتی خود را از این تصرفات اظهار کند یا فرد یقین به ناراضی بودن آن ها داشته باشد، چنین تصرفاتی جایز نیست و اگر نمازی خوانده شده است، باید دوباره به جا آورده شود.

کد سایت fa7413