آیا چربی‌ زیاد بدن مثل رطوبت منتقل کننده نجاست است؟
دست من با خون جوش بینی‌ نجس شد و با تماس با پوست بسیار چرب بینی‌ علاوه بر نجس شدن، چرب هم شد. حال بر اثر اشتباه این دست عرق کرده و چرب و نجس با شیشه پنجره تماس پیدا کرد به طوری که از چربی‌ طبیعی بینی به شیشه منتقل شد ولی هیچ خونی به شیشه منتقل نشده است. آیا چربی‌ زیاد بدن مثل رطوبت منتقل کننده نجاست است؟ آیا شیشه متنجس دوم به حساب می آید؟ اگر بعد‌ها دست یا دستمال خیس به شیشه بمالیم، در این حالت دست یا دستمال نجس می شود؟

باسمه تعالی

1. چربی طبیعی بدن مسری نیست؛ مگر در موراد نادر که آن قدر زیاد است که عرف آن را مانند رطوبت زیاد، مسری بداند.

2. با ملاحظۀ بند 1 شیشه و دستمال مزبور پاک هستند.

3. از دقت بیش از حد در این امور پرهیز شود که باعث وسواس یا تشدید وسواس می شود.

 

کد سایت fa7431
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات