آیا می توان جهت اینکه نماز قضای چند سال میت زود تمام شود، مأمومین با امام مثلاً صد نفر باشند و صد شبانه روز از نماز میت قضا شود؟
آیا می توان جهت اینکه نماز قضای چند سال میت زود تمام شود، اعلام شود هر که می خواهد در این نماز جماعت شرکت کند و تبرعاً یا با اجرت و مثلاً یک شبانه روز نماز جماعت بخوانند که اگر مأمومین با امام مثلاً صد نفر باشند، صد شبانه روز از نماز میت قضا شود؟

باسمه تعالی

می توان نمازهای قضای میت را به شرح گفته شده به جا آورد؛ البته اگر ترتیب قضا شدن نمازهای وی را می دانید، احتیاط مستحب آن است که نمازهایش را به ترتیبی که قضا شده اند بجا آورید و در این صورت خواندن آن به جماعت به شرح یاد شده ممکن نیست.

کد سایت fa7437
طبقه بندی موضوعی نماز قضا