زید مبلغی را به یک شخص بهایی مقروض بود که وی اخیراً فوت کرده است و وارثی ندارد. تکلیف شرعی زید دربارۀ مبلغ مذکور چیست؟
زید مبلغی را به یک شخص بهایی مقروض بود که وی اخیراً فوت کرده است و وارثی ندارد. تکلیف شرعی زید دربارۀ مبلغ مذکور چیست؟

باسمه تعالی

احتیاط واجب آن است که مبلغ قرض را به مجتهد جامع الشرایط تحویل دهد یا با اجازۀ وی  در جایی که او تعیین می کند، مصرف کند.

کد سایت fa7439