آیا می توانم در دولت یا مؤسسات مالی خصوصی کار کنم با توجه به اینکه همۀ آن ها کاملاً روی Interest ربا کار می کنند؟
من دانشجویی هستم که در حال تحصیل در رشته حسابداری هستم. آیا می توانم در دولت یا مؤسسات مالی خصوصی کار کنم با توجه به اینکه همۀ آن ها کاملاً روی Interest (ربا) کار می کنند و ثانیاً همۀ این مؤسسات مالی فقط ابزاری برای مقابلۀ اقتصادی با مردم عادی هستند؟

باسمه تعالی

فعالیت در بانک ها و مؤسسات مالی، اعم از دولتی و خصوصی، در صورت رعایت ضوابط شرعی و  مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران، جایز است و اگر کارمند به وظایفش در بانک ها و مؤسسات مزبور به درستی و در حد قراردادی که بین وی و بانک وجود دارد، عمل کند، در آمدش حلال است.

کد سایت fa7440
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام بانک