آیا کسی که آخوند نیست و سید هم نیست عمامۀ هندی به رنگ سبز یا مشکی بپوشه ایراد دارد؟
آیا کسی که آخوند نیست و سید هم نیست عمامۀ هندی به رنگ سبز یا مشکی بپوشه ایراد دارد؟

باسمه تعالی

چنین کاری اشکال دارد؛ مگر به گونه ای باشد که افراد در مواجهه با او، با ملاحظۀ نوع عمامه و سایر پوشش هایش متوجه شوند که وی یک روحانی و طلبۀ ملبس به لباس روحانیت نیست؛ مانند افرادی که در فرهنگ عمومی پوششان، عمامۀ مشکی یا سبز به سر می گذارند و احیاناً سید هم نیستند.

کد سایت fa7451
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب