آیا گرفتن مراسم بله برون روز ٢۶ محرم مشکلی دارد؟ شادی کردن در حد دست زدن و شنیدن موسیقی در آن روز گناه محسوب می شود؟
آیا گرفتن مراسم بله برون روز ٢۶ محرم مشکلی دارد؟ شادی کردن در حد دست زدن و شنیدن موسیقی در آن روز گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی

برگزاری مراسم بله برون در ایام محرم اشکال ندارد اما ظاهراً ابراز شادی و کف زدن و مانند آن در عرف جامعۀ اسلامی ایران هتک حرمت این ایام شمرده می شود و جایز نیست.

کد سایت fa7457
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت