اگر فردی تلفنی از من درخواست کند که عقد دائم یا موقت برایش بخوانم، آیا طبق موازین شرعی و گفتار طرف چه او را بشناسم یانه می توانم صیغۀ عقد را جاری کنم؟
اگر فردی تلفنی از من درخواست کند که عقد دائم یا موقت برایش بخوانم، آیا طبق موازین شرعی و گفتار طرف چه او را بشناسم یانه می توانم صیغۀ عقد را جاری کنم؟

باسمه تعالی

تا وقتی که احراز نکرده اید طرفین شرایط عقد را ندارند، خواندن عقد اشکال ندارد؛ البته از آنجا که مسألۀ ازدواج آثار مختلف و احیاناً پیچیدۀ شرعی به همراه دارد، بهتر است شرایط و مسائل اصلی عقد را به طرفین متذکر شوید.

کد سایت fa7458