آیا یک نماز بر چند جنازه جایز و مسقط تکلیف است؟
آیا یک نماز بر چند جنازه جایز و مسقط تکلیف است؟

باسمه تعالی

یک نماز میت بر چند جنازه جایز و مسقط تکلیف است؛ هر چند بهتر است در صورتی که مشکلی مانند فاسد شدن جنازه نباشد، بر هر یک نماز جداگانه‌ای خوانده شود.

کد سایت fa7465
طبقه بندی موضوعی احکام اموات