دختری ۳۸ ساله و مجرد و کاملاً مستقل هستم. ۱۶ ساله کارمندم ولی هنوز مجردم و ازدواج نکردم. با آقایی ۵۰ ساله آشنا شدم و می خواهم با ایشان صیغه کنم. از نظر شما اشکالی ندارد؟
دختری هستم ۳۸ ساله و مجرد که کاملاً مستقل هستم ۱۶ ساله کارمندم ولی هنوز مجردم و ازدواج نکردم و خواستگار هم ندارم و خیلی احساس نیاز دارم جوری که افسردگی شدید گرفتم و حال روحی خوبی ندارم چند وقت است با آقایی ۵۰ ساله آشنا شدم و خیلی دلم می خواد با ایشان صیغه کنم و نیازم برطرف بشود و ایشان هم انسان متشخصی هستند و کاملاً به ایشان اعتماد دارم. از نظر شما اشکالی ندارد؟

باسمه تعالی

ازدواج دائم یا موقت دختر رشیده، هرچند باکره باشد، بدون اذن پدر جایز و صحیح است. ظاهراً با اوصافی که از خود بیان کرده اید عرفاً رشیده محسوب می شوید.

کد سایت fa7466
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه