مشتری های کم بضاعت را به تعاونی ها می فرستیم و آن ها با کشیدن چند درصد به قیمت فاکتور، جنس ما را برای آنها تقسیط می کنند. ما ظرف 10 تا 30 روز کل مبلغ را می گیریم و مشتری ها قسط هایشان را به تعاونی می پردازند. حال تکلیف پول ما چیست؟ آیا این پول از نظر شرع مشکل دارد؟
مشتری های کم بضاعت را به تعاونی ها می فرستیم و آن ها با کشیدن چند درصد به قیمت فاکتور، جنس ما را برای آنها تقسیط می کنند. ما ظرف 10 تا 30 روز کل مبلغ را می گیریم و مشتری ها قسط هایشان را به تعاونی می پردازند. حال تکلیف پول ما چیست؟ آیا این پول از نظر شرع مشکل دارد؟

باسمه تعالی

اگر تعاونی جنس را به صورت نقدی از شما می خرد و با قیمت بالاتر به صورت نسیه و قسطی به مشتری می فروشد، این کار اشکال شرعی ندارد.

 

کد سایت fa747
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات