آیا عقیقه برای تولد فرزند واجب است؟
آیا عقیقه برای تولد فرزند واجب است؟

باسمه تعالی

عقیقه کردن برای فرزند متولد شده مستحب است و انجام این کار در روز هفتم تولد فرزند استحباب بیشتری دارد و اگر برای فرزندی عقیقه انجام نشد، بعد از بلوغ بر خود آن فرزند مستحب است برای خودش عقیقه کند؛ هرچند سال ها از عمرش  گذشته باشد.

کد سایت fa7475
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه