اگر کسی به من بگوید مثلاً این پنجاه دلار را به فلانی برسان. آیا بر من واجب است که همان اسکناس پنجاه دلاری را به او برسانم، یا مبلغ مهم است و می توانم به اندازۀ آن از پول خودم به او بدهم؟
اگر کسی به من بگوید مثلاً این پنجاه دلار را به فلانی برسان و من هم قبول کرده، آن را در جیب خود می گذارم و در این حالت قاطی پول های من می شود. آیا بر من واجب است که همان اسکناس پنجاه دلاری را به او برسانم، یا مبلغ مهم است و حتی در صورت مخلوط نشدن هم می توانم به اندازۀ آن از پول خودم به او بدهم؟ در صورتی که دادن خود عین واجب باشد، ولی تا به حال این کار را نکرده باشم و هر بار مبلغ آن را تحویل داده باشم، آیا واجب است از کسی که پول را داده و یا تحویل گرفته حلالیت بگیرم؟ اگر کسی که آن را داده، پیدا نکنم، توبه کفایت می کند؟ اگر هیچ یک از آن ها (چه دهنده، چه گیرنده) را پیدا نکنم، توبه کفایت می کند؟

باسمه تعالی

در چنین مواردی عرفاً پرداخت همان مبلغ مهم است و نوع پول یعنی اینکه اسکناس بدهد یا به حساب وی واریز شود، مهم نیست. بنابراین در مواردی گذشته نیز چیزی برعهدۀ شما نیست.

کد سایت fa7477
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب