کسی چیزی را به صورت قرض می خرد و قسمت عمدۀ آن برای بعد از سال خمسی او باقی می ماند. آیا باید خمس آن را حساب کند؟
کسی مثلاً یک گوسفند یا مقداری مواد غذایی (برنج، گوشت، روغن و ...) را به صورت قرض می خرد و قسمت عمدۀ آن برای بعد از سال خمسی او باقی می ماند. آیا موقع سال خمسی باید خمس موادی را که به صورت قرض خریده است هم حساب کند؟

باسمه تعالی

ظاهراً مقصود شما از خرید قرضی همان خرید نسیه است. اگر مقداری از آن مواد که به صورت نسیه خریده اید تا سر سال خمسی یا یکسال پس از زمان خرید آن ها باقی بماند و  در نظر عرف باید برای گذاران روزمرۀ زندگی، این مقدار در یک خانه وجود داشته باشد، این باقی مانده مؤونه فرد محسوب می شود و خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی اگر مازاد بر مقدار مورد نیاز برای گذاران روزمره باشد، به آن مازاد خمس تعلق می گیرد؛ البته اگر چیزی را که خریده سرمایه کرده است و گذران زندگی اش بدون آن ممکن نیست یا سختی و مشقت دارد، تا وقتی سرمایه است، خمسی به آن تعلق نمی گیرد؛ مثل اینکه گوسفند را خریده و از شیر و پشم آن استفاده می کند.

کد سایت fa7480
طبقه بندی موضوعی مئونه